Tổng Hợp Một Số Buổi Lễ

❌Năm nay bạn nào bị vướng Thị Phi, Thái Tuế, Tam Tai, Công Việc, Gia Đạo, tình cảm không được suông sẻ thuận lợi nên tham khảo. Em có nhờ thầy thực hiện một số lễ mạnh cho mình để hoá giải bớt nhé.

》》❗️𝐓ổ𝐧𝐠 𝐇ợ𝐩 𝐌ộ𝐭 𝐒ố 𝐋ễ ❗️《《

🌷 𝙻ễ 𝚃𝚛ó𝚒 𝚈ê𝚞
🌷𝙻ễ 𝙲ả𝚒 𝚅ậ𝚗 𝚃ă𝚗𝚐 𝚃à𝚒 𝙻ộ𝚌
🌷𝙻ễ 𝚅ợ 𝙲𝚑ồ𝚗𝚐 𝙷𝚘à 𝙷ợ𝚙
🌷𝙻ễ 𝚈ê𝚞 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙲ử𝚞
🌷𝙻ễ 𝚁𝚊𝚑𝚞 𝙶𝚒ả𝚒 𝙷ạ𝚗
🌷𝙻ễ 𝙷ồ 𝙻𝚢 𝚃𝚑𝚞 𝙷ú𝚝 𝚀𝚞𝚢ế𝚗 𝚁ũ

🍀•••Để làm Lễ này, cần gửi•••🍀

- 🌸 Hình ảnh
- 🌸 Họ tên, ngày sinh gia chủ

💌inbox fb hoặc 7148041286 tư vấn. Đây dựa trên niềm tin vào tâm linh của mỗi người🙏🏻 ko tin đừng nên làm mất thời gian của nhau ạ 🙏🏻

 

Tổng Hợp Một Số Buổi Lễ
Back to blog